Ochrana údajů

Malířství, lakýrnictví, pozlacování a církevní malby
Josef Lecker
Zelzerweg 5                                                     
93437  Furh im Wald/Ränkam   

tel.  09973-9057                                              
fax. 09973-4850                                              
e-mail: info@vergolder-lecker.de 

Na základě § 10 odstavec 3 mediálního zákona je za obsah stránek odpovědný: Lecker Josef
Společník oprávněný k zastupování: Lecker Josef
DIČ: 211/244/00071

Informace a vyjádření na těchto internetových stránkách nejsou závazné. My (Malířství Lecker) nepřebíráme žádnou odpovědnost za správnost a kompletnost obsahu. Zároveň nepřebíráme žádnou záruku a neprovádíme ujištění o vlastnostech výrobku. Na základě obsahu těchto internetových stránek nevznikají žádné právní nároky. Obsahové chyby jsou korigovány ihned po jejich zjištění. Obsah této internetové stránky nemůže být z časových důvodů okamžitě aktualizován. Máte-li zájem o aktuální informace o firmě, technických detailech, dodací lhůtě našich výrobků a/nebo našich služeb, kontaktujte laskavě naši firmu osobně. Odkazy na jiné internetové schránky nemohou být permanentně kontrolovány, nepřebíráme tudíž žádnou odpovědnost za jejich obsah.

Stahování údajů a software z internetových stránek

My (Malířství Lecker) neručíme za bezchybnost údajů a software, které lze z našich internetových stránek stahovat. Software pravidelně kontrolujeme vzhledem k možnosti virového napadení. Přesto Vám ale ještě doporučujeme, data a software po stažení prověřit nejnovějším antivirovým programem.

Autorská práva a ostatní zvláštní ochranná práva
Obsah těchto internetových stránek je chráněn autorským právem. Informace z těchto internetových stránek lze uložit v jedné kopii na počítači pro nekomerční a osobní interní účely. Grafiky, texty, loga, obrázky atd.,  lze stahovat, množit, kopírovat, měnit, zveřejňovat, zasílat, přenášet či v jiné formě používat, pouze s písemným souhlasem firmy Malířství Lecker. U uvedených produktů a firemních názvů se může jednat o registrované označení zboží či firemní značky. Neoprávněné používání může vést k uplatnění nároku na náhradu škody či náhradu škody z důvodu opomenutí.

Důvěrnost a ochrana osobních údajů
Nelze zaručit, že informace a osobní údaje, které nám zašlete, nebudou při přenosu „vyhledány“ třetí stranou.

Ručení
My (Malířství Lecker) neručíme za škody vzniklé používáním těchto internetových stránek nebo při stahování údajů; především za takto vzniklé přímé či nepřímé následné škody, ztrátu dat, ušlý zisky, výpadky v systému či produkci. Toto vyloučení odpovědnosti neplatí v případě, kdy je škoda při používání internetových stránek či stahování údajů způsobena  úmyslně či z důvodu hrubé nedbalosti. Právní vztahy vzniklé mezi Vám a námi (Malířství Lecker) používáním těchto internetových stránek podléhají právnímu řádu Spolkové republiky německo. Pro obchodně právní spory vzniklé používáním těchto internetových stránek je místně příslušný soudu v místě sídla naší firmy.

Vysvětlení ohledně ochrany dat
Veškeré naše internetové stránky (Malířství Lecker) můžete zpravidla sledovat, aniž by jste uváděli své osobní údaje. Jsou-li v jednotlivých případech vyžadovány Vaše osobní údaje: jméno, adresa či jiné osobní údaje, budete na to předem upozorněni. Vaše osobní údaje budou v maximálně míře využity k tomu, aby se naše služby zlepšily a jejich využití bylo pro Vás co možná nejpříjemnější.
Pokud se rozhodnete, poskytnou nám (Malířství Lecker) Vaše osobní údaje prostřednictví internetu, např. z důvodu vedené korespondence či uzavření objednávky, bude s těmito údaji zacházeno pečlivě v souladu s pravidly Spolkového zákona na ochranu osobních dat.
Prostřednictvím Vaší návštěvy na našich internetových stránkách, získáváme (Malířství Lecker) údaje potřebné k bezpečnostním účelům a případné identifikaci (např. IP-adresa, datum, časový údaj prohlížené stránky). Tyto údaje budou z naší strany (Malířství Lecker) vyhodnoceny za účelem získání informací o chování uživatelů a vytvoření statik. Přitom dodržujeme veškerá opatření pro dodržení nejvyššího bezpečnostních standardu dle zákona ochrany dat v rámci telekomunikačních služeb  a nařízení o ochraně dat pro telekomunikační firmy. Nedochází k žádnému vyhodnocení osobních údajů. Je možné pouze statické vyhodnocení anonymních údajů. Další informace k tématu „Ochrana osobních údajů ve Spolkové republice Němcko“ najdete zde: www.bfd.bund.de

Předávání osobních informací třetí osobě
Předávání osobních údajů jinému poskytovateli služeb v rámci zpracování zakázky přísně podléhá Spolkovému zákonu na ochranu osobních údajů, dalším zákonným předpisů a v našem případě i smluvnímu partnerovi Privacy Policy (Malířství Lecker). Pokud jsme k tomu my (Malířství Lecker) vázáni ze zákona či rozhodnutím soudu, jsou údaje v požadovaném rozsahu poskytnuty i příslušným oprávněným místům. V ostatních případech neposkytneme Vaše údaje třetí osobě bez Vašeho předchozího výslovného souhlasu.

Bezpečnost
My (Malířství Lecker) uchováváme Vaše údaje na mimořádně chráněných serverech v Německu. Přístup k těmto serverům je umožněn jen několika málo námi pověřeným osobám (Malířství Lecker), které se zabývají technickou, obchodní a redakční péčí o tento server.

Právo na odvolání
Pokud nás (Malířství Lecker) požádáte, abychom Vaše osobní údaje nepoužívali k dalším kontaktů a/nebo o jejich vymazání, bude Vám odpovídajícím způsobem vyhověno. Toto se netýká údajů nutných k realizaci zakázky resp. k obchodním účelům. Prosíme Vás proto o pochopení, že v případě takového odvolání nelze nadále poskytovat osobní služby, neboť jsou postaveny právě na využití osobních údajů zákazníků.

Vkládání „cookies“
Ve formátu „cookies“ jsou v průběhu připojení k internetu shromažďovány textové informace, které jsou ve speciálním formátu ASCII (cookie.txt) uchovávány na harddisku uživatele. Odkud jsou „cookie“ uživatel ukládány, kontroluje WWW-browser uživatele. Cookies jsou informace, které jsou při následující návštěvě severu zaslány zpět uživateli. Mohou být získány vždy pouze ze serveru, který jste před tím navštívili.
My (Malířství Lecker) používáme cookies pouze tehdy, kdy jsou nutné pro uživatelské funkce, např. navigace na webové stránky. Informace nejsou k dispozici žádné třetí osobě, neboť Cookies jsou požívány pouze pro výše uvedené účely. Většina webových prohlížečů je nastavena tak, že jsou cookies automaticky akceptovány. Tato funkce ale může být ve webovém prohlížeči kdykoliv deaktivována. Svůj webový prohlížeč můžete nastavit tak, že budete informováni vždy, kdy cookies obdržíte.

Linky k ostatní webovým stránkám
Naše (Malířství Lecker) webové stránky obsahují také linky k jiným stránkám. My (Malířství Lecker) nemůžeme žádným způsobem ovlivnit obsah cizích webových stránek ani ochranu osobních dat v souvislosti s těmito stránkami.

Propagace
Naše (Malířství Lecker) webové stránky zpravidla neobsahují žádné reklamní plochy. V opačné případě je reklama interpretována prostřednictví externího Ad-serveru. Údaje získané v souvislosti s internetovou reklamou (AdImpressions, AdKlicks) slouží výhradně pro vyhodnocení statistických údajů a vytvoření zprávy pro inzerenty. Žádné osobní údaje se přitom nevyužívají. Při zasílání reklam může případně dojít i k výskytu cookies, aniž bychom to mohly ovlivnit (Malířství Lecker).